آرسی پرپ

نمایش یک نتیجه

آرسی پرپ ها حاوی اکسید اوره و EDTA می باشند، از یک سو اکسید اوره با هیپوکلریت سدیم که ماده شستشو دهنده کانال است واکنش نشان داده و ایجاد حباب های اکسیژن می کند که در نتیجه باعث بیرون رانده شدن دبری ها از کانال می شود و از طرفی دیگر EDTA باعث حذف لایه اسمیر و حذف انسدادهای کلسیفیه می شود و با شلاته و خارج کردن مواد غیرآلی و یون های دو ظرفیتی موجود در کانال، آن را پاکسازی می کند.

آرسی پرپ یک ماده لوبریکنت برای تسهیل حرکت ابزار اندو در کانال نیز می باشد و مانع از گیر کردن آنها به دیواره کانال و شکست آنها می شود.

آرسی پرپ ها مناسب برای تمیز کردن و پاکسازی کانال ریشه در طی درمان ریشه میباشند .

اطلاعات بیشتر ...