کامپوزیت

Showing all 2 results

کامپوزیت ماده ای نرم با رنگ مناسب برای هر دندان که شامل ماتریکس و فیلر می باشد و دارای انواع نوری و خود سخت شونده و دوال کیور است ، کامپوزیت ها حساس به رطوبت و نور، سایش هستند و مناسب برای مناطق با اهمیت از نظر زیبایی و تحت فشار و سایش کم به کار میروند .

اطلاعات بیشتر ...