یونیت دندانپزشکی

Showing all 5 results

ھرصندلی یونیت معمولأ ازدو عدد موتور AC تشکیل شده که یک موتور وظیفه بالا و پایین کردن صندلی راداردکه به موتور کفی معروف است. موتوردوم که به موتور پشتی معروف است وظیفه حرکت عقب وجلو صندلی را برعھده دارد.

ھر صندلی معمولأ قابلیت بالا و پایین آمدن را تاحدود 50CM سانتی متر را داراست و میتوان پشتی آن را از 90تا180درجه تغییرداد. ھمچنین این صندلی ھا دارای یک دسته ی ثابت ویک دسته ی متحرک برای استقرار بیمار است. دسته ی ثابت درسمت کراشوار و لیوان قرار دارد و دسته ی متحرک درسمت دیگر است.

اطلاعات بیشتر ...