ایرفلو

دستگاه ایرفلو با استفاده از هوا ، پودر بی کربنات سدیم را به سطح ددانها می پاچد و باعث از بین رفتن بهتر استین ها و رنگدانه ها از سطح دندانها و فواصل ما بین دندانها میشود

این دستگاه جانشین مناسبی برای پولیشینگ دندانها با مواد پروفیلاکسی میباشد.

اطلاعات بیشتر ...

Showing all 2 results