اپکس

اپکس فایندر يکی از عوامل موفقيت در درمانهای اندودنتيکس دانستن طول صحيح  کانال ريشه می باشد. بدين منظور بايد نقاط ختم درمان به خوبی مشخص  گردد تا ضمن پاکسازی و شکل دادن سراسرطول  کانال ريشه, به نسوج پری اپيکال نيز آسيبی وارد نشود.

برای اين منظور دو روش اصلی وجود دارد  که يکی راديوگرافی دندان و ديگری روش الکترونيکی با دستگاه اپکس فايندر می باشد.

از اپکس فايندر برای اهداف زير استفاده می شود:

پرفوراسيون ريشه و کف اتاقک پالپ در حين درمان يا تهيه پست

تحليل داخلی يا خارجی توام با پرفوراسيون ريش

شکستگی عمودی ريشه

محاسن اپکس فایندر نسبت به رادیوگرافی عبارتست از:

– عدم اکسپوز اشعه ایکس.

– سادگی کاربرد.

– زمان کمتر.

– قیمت مناسبتر.

   

اطلاعات بیشتر ...

Showing all 10 results