اولتراسونیک

Showing all 2 results

دستگاه اولتراسونیک دارای لگن یا ظرفی برای آب یا مایع مخصوص است که وسایل استفاده شـده در دنـدان پـزشکـی درون آن قـرار مـی گیـرنـد و بـا ایجـاد ارتعـاش تـوسـط امـواج ماوراءصوت (اولتراسوند) جرم و مواد اضافی مانند خون را از روی آن ها حذف می کند.
اندازه ظرف و توانایی های دستگاه می تواند بسیار متنوع باشد. از جمله امکانات دستگاه می توان به تایمر (تنظیم زمان) و قابلیت تنظیم حرارت اشاره کرد.

شستشو با دستگاه اولتراسونیک از ایمن ترین و بهترین راه های پاکیزه سازی وسایل تیز است.
شستشو به کـمـک اولـتـراسـونـیـک مـی تـوانـد حـدود ۹ بـرابـر شـسـتشوی دستی تاثیر داشته باشد. دستگاه‌های تمیز کننده اولتراسونیک در حجم ها و مارک های مختلف موجود هستند که بر اساس نیاز هر مرکز درمانی می توانند مورد استفاده قرار گیرند.

توجه به این نکته ضروری است که شاید با افزودن مواد ضدعفونی به مایع درون دستگاه بتوان آلودگی وسایل را کاهش داد ولی توانایی آن صرفا به عنوان “تمیز کننده” قابل ارزیابی است نه استریل یا ضدعفونی کننده.

اطلاعات بیشتر ...